دانلود پیک آدینه پایه ششم ابتدایی

دسته بندي : مدرسه فایل(بانک فایل معلمان) » نمونه سوالات پایه ششم دبستان

دانلود پیک آدینه پایه ششم ابتدایی 

فرمت فایل : pdf 

تعداد صفحات فایل : 257 صفحه

تصویری از فایل

این فایل شامل 31 کاربرگ از دروس و مطالب زیر میباشد:

کاربرگ 1:

قرآن و هدیه های آسمانی : درس اول صفحه 10 تا 11
ریاضی مرور سال قبل
فارسی : درس 1 صفحه 11 تا 12
علوم : درس 1 صفحه 8 تا 10
اجتماعی : درس 1 صفحه 10 تا 12

کاربرگ 2:

قرآن و هدیه های آسمانی : درس 2 صفحه 14 تا 17
ریاضی فصل 1 صفحه 2 تا 5
فارسی : درس 2 صفحه 17 تا 23
علوم : درس 2 صفحه 16 تا 19
اجتماعی : درس 2 صفحه 14 تا 16

کاربرگ 3:

قرآن و هدیه های آسمانی : درس 3 صفحه 18 تا 25
ریاضی فصل 1 صفحه 7 تا 10
فارسی : درس 2 صفحه 10 تا 24
علوم : درس 2 و 3 صفحه 19 تا 24
اجتماعی : درس 3 صفحه 18 تا 23

کاربرگ 4:

قرآن و هدیه های آسمانی : درس 4 صفحه 24 تا 27
ریاضی فصل 1 صفحه 7 تا 10
فارسی : درس 2 و 3 صفحه 17 تا 35
علوم : درس 3 صفحه 25 تا 29
اجتماعی : درس 4 صفحه 20 تا 22

کاربرگ 5:

قرآن : درس 3 صفحه 16 تا 19
هدیه های آسمانی : درس 5 صفحه 28 تا 33
ریاضی فصل 1 صفحه 16 تا 19
فارسی : درس 5 صفحه 37 تا 42
علوم : درس 3 صفحه 33 تا 36
اجتماعی : درس 5 صفحه 26 تا 27

کاربرگ 6:

قرآن و هدیه های آسمانی : درس 4 و 6 صفحه 25 تا 39
ریاضی فصل 2 صفحه 24 تا 27
فارسی : درس 5 صفحه 37 تا 41
علوم : درس 4 صفحه 24 تا 36
اجتماعی : درس 5 و 6  صفحه 26 تا 32

کاربرگ 7:

قرآن و هدیه های آسمانی : درس 6 و 7 و 8  صفحه 38 تا 49
ریاضی فصل 2 صفحه 28 تا 31
فارسی : درس 6 صفحه 48 تا 52
علوم : درس 5 صفحه 38 تا 40
اجتماعی : درس 7 صفحه 36 تا 39

کاربرگ 8:

قرآن و هدیه های آسمانی : درس 8 صفحه 48 تا 49
ریاضی فصل 2 صفحه 32 تا 35
فارسی : مرور
علوم : درس 5 صفحه 42 تا 44
اجتماعی : درس 8 صفحه 41 تا 44

کاربرگ 9:

قرآن : درس 5 صفحه 31
هدیه های آسمانی : درس 9 صفحه 50 تا 52
ریاضی فصل 2 صفحه 36 تا 41
فارسی : درس 8  صفحه 40 تا 61
علوم : درس 6 صفحه 46 تا 51
اجتماعی : درس 9 صفحه 47 تا 50

کاربرگ 10:

قرآن و هدیه های آسمانی : درس 9 صفحه 52 تا 53
ریاضی فصل 3 صفحه 44 تا 47
فارسی : درس 8  صفحه 50 تا 61
علوم : درس 7 صفحه 54 تا 59
اجتماعی : درس 10 صفحه 50 تا 54

کاربرگ 11:

قرآن و هدیه های آسمانی : درس 9 صفحه 54 تا 60
ریاضی فصل 3 صفحه 48 تا 51
فارسی : درس 8  صفحه 50 تا 61
علوم : درس 7 صفحه 55 تا 62
اجتماعی : درس 10 صفحه 54 تا 58

کاربرگ 12:

قرآن : درس 14 صفحه 93
هدیه های آسمانی : درس 9 صفحه 52 تا 59
ریاضی فصل 3 صفحه 52 تا 55
فارسی : درس 9  صفحه 66 تا 73
علوم : درس 7 صفحه 58 تا 63
اجتماعی : درس 11 صفحه 58 تا 63

کاربرگ 13:

قرآن : درس 13 صفحه 87
هدیه های آسمانی : درس 10 صفحه 58
ریاضی فصل 3 صفحه 56 تا 59
فارسی : درس 10  صفحه 74 تا 77
علوم : درس 8 صفحه 64 تا 66
اجتماعی : درس 12 صفحه 64 تا 66

کاربرگ 14:

قرآن و هدیه های آسمانی : درس 11 صفحه 62 تا 63
ریاضی : مرور + فصل 3 صفحه 2 تا 60
فارسی : درس 11  صفحه 62 تا 65
علوم : درس 9 صفحه 70 تا 73
اجتماعی : درس 12 صفحه 64 تا 66

کاربرگ 15:

قرآن : درس 12 صفحه 71
هدیه های آسمانی : درس 11 صفحه 62 تا 67
ریاضی : فصل 4 صفحه 64 تا 69
فارسی : درس 10  صفحه 75 تا 79
علوم : درس 10 صفحه 70 تا 74
اجتماعی : درس 13 صفحه 68 تا 70

کاربرگ 16:

قرآن : درس 13 صفحه 84
هدیه های آسمانی : درس 12 صفحه 68 تا 73
ریاضی : فصل 4 صفحه 70 تا 73
فارسی : درس 11  صفحه 79 تا 82
علوم : درس 10 صفحه 72 تا 73
اجتماعی : درس 14 صفحه 71 تا 76

کاربرگ 17:

قرآن و هدیه های آسمانی : درس 12 و 13 صفحه 67 تا 77
ریاضی : فصل 4 صفحه 74 تا 79
فارسی : درس 10 و 11  صفحه 77 تا 79
علوم : درس 10 صفحه 76 تا 78
اجتماعی : درس 15 صفحه 78 تا 81

کاربرگ 18:

قرآن و هدیه های آسمانی : درس 13 صفحه 74 تا 76
ریاضی : فصل 4 صفحه 80 تا 82
فارسی : درس 10 صفحه 75 تا 76
علوم : درس 10 صفحه 77 تا 80
اجتماعی : درس 15 صفحه 78 تا 81

کاربرگ 19:

قرآن و هدیه های آسمانی : درس 13 صفحه 74 تا 76
ریاضی : فصل 4 صفحه 80 تا 82
فارسی : درس 10 صفحه 75 تا 76
علوم : درس 10 صفحه 77 تا 80
اجتماعی : درس 15 صفحه 78 تا 81

کاربرگ 20:

قرآن : درس 14 صفحه 78 تا 80
هدیه های آسمانی : درس 13 صفحه 74 تا 77
ریاضی : فصل 5 صفحه 94 تا 97
فارسی : درس 12 صفحه 51 تا 61
علوم : درس 11 صفحه 82 تا 84
اجتماعی : درس 17 صفحه 88 تا 90

کاربرگ 21:

قرآن و هدیه های آسمانی : درس 14 و 15  صفحه 80 و 84 و 87
ریاضی : فصل 5 صفحه 98 تا 101
فارسی : درس هفت خان
علوم : درس 11 صفحه 83 تا 84
اجتماعی : درس 18 صفحه 92 تا 93

کاربرگ 22:

قرآن و هدیه های آسمانی : درس 16 صفحه 92 تا 96
ریاضی : مرور + فصل 5 صفحه 1 تا 102
فارسی : درس 17 صفحه 98
علوم : درس 12 صفحه 86 تا 89
اجتماعی : درس 18 صفحه 92 تا 95

کاربرگ 23:

قرآن : درس 5 صفحه 31
هدیه های آسمانی : درس 16 صفحه 92 تا 95
ریاضی : فصل 5 صفحه 102 تا 105
فارسی : مرور
علوم : درس 12 صفحه 86 تا 91
اجتماعی : درس 19 صفحه 98 تا 102

کاربرگ 24:

قرآن و هدیه های آسمانی : درس 16 صفحه 94 تا 95
ریاضی : فصل 6 صفحه 110 تا 114
فارسی : مرور
علوم : درس 12 صفحه 89 تا 91
اجتماعی : درس 20 صفحه 103 تا 105

کاربرگ 25:

قرآن و هدیه های آسمانی : مرور
ریاضی : مرور
فارسی : مرور
علوم : مرور
اجتماعی : مرور

کاربرگ 26:

قرآن : درس 10 صفحه 69
هدیه های آسمانی : درس 17 صفحه 98 تا 101
ریاضی : مرور صفحه 1 تا 114
فارسی : درس 17 صفحه 98 تا 99
علوم : درس 13 صفحه 94 تا 96
اجتماعی : درس 21  صفحه 108

کاربرگ 27:

قرآن و هدیه های آسمانی : درس 17 صفحه 98 تا 103
ریاضی : فصل 6 صفحه 115 تا 125
فارسی : درس 15 و 16  صفحه 98 تا 103
علوم : درس 13 صفحه 94 تا 97
اجتماعی : درس 22  صفحه 112 تا 114

کاربرگ 28:

قرآن و هدیه های آسمانی : درس 17 صفحه 102 تا 103
ریاضی : فصل 6 صفحه 126 تا 129
فارسی : درس 16  صفحه 101 تا 102
علوم : درس 13 صفحه 93 تا 97
اجتماعی : درس 23  صفحه 116 تا 118

کاربرگ 29:

قرآن و هدیه های آسمانی : درس 15 و 16 صفحه 89
ریاضی : فصل 7 صفحه 137 تا 141
فارسی : درس 17 و 18  صفحه 104 تا 108
علوم : درس 13 صفحه 96 تا 98
اجتماعی : درس 24  صفحه 121 تا 122

کاربرگ 30:

قرآن و هدیه های آسمانی : درس 15 و 16 صفحه 89
ریاضی : فصل 7 صفحه 137 تا 141
فارسی : درس 17 و 18  صفحه 104 تا 108
علوم : درس 13 صفحه 96 تا 98
اجتماعی : درس 24  صفحه 121 تا 122

کاربرگ 31:

قرآن و هدیه های آسمانی : مرور
ریاضی : مرور
فارسی : مرور
علوم : درس 14 صفحه 100 تا 102
اجتماعی : مرور

دسته بندی: مدرسه فایل(بانک فایل معلمان) » نمونه سوالات پایه ششم دبستان

تعداد مشاهده: 18 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.pdf

حجم فایل:4,923 کیلوبایت

 قیمت: 7,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل
  • محتوای فایل دانلودی: