فایل های دسته بندی دانلود طرح درس روزانه و سالانه - صفحه 1

طرح درس ملی فارسی پنجم ابتدایی درس رازی و ساخت بیمارستان

طرح درس ملی فارسی پنجم ابتدایی درس رازی و ساخت بیمارستان

قیمت : 9,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح درس شش ساحتی زندگی ما و گردش زمین علوم دوم ابتدایی

طرح درس شش ساحتی زندگی ما و گردش زمین علوم دوم ابتدایی بر اساس سند تحول بنیادین

قیمت : 6,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح درس سالانه هشتم متوسطه (تفکر و سبک زندگی)

دانلود طرح درس سالانه هشتم متوسطه (تفکر و سبک زندگی)

قیمت : 4,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح درس ریاضی دوم ابتدایی (سانتی متر و میلی متر)

دانلود طرح درس ریاضی دوم ابتدایی (سانتی متر و میلی متر)

قیمت : 3,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح درس فلسفه برای کودکان (پایه اول و پیش دبستانی)

دانلود طرح درس فلسفه برای کودکان (پایه اول و پیش دبستانی)

قیمت : 11,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح درس روزانه علوم دوم ابتدایی (ماده چیست)

دانلود طرح درس روزانه علوم دوم ابتدایی (ماده چیست)

قیمت : 3,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح درس آموزش مهارت های زندگی و مهارت های اجتماعی احسان و نیکوکاری (پیش دبستانی)

دانلود طرح درس آموزش مهارت های زندگی و مهارت های اجتماعی احسان و نیکوکاری (پیش دبستانی)

قیمت : 3,800 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح درس علوم اول ابتدایی (خاک)

دانلود طرح درس علوم اول ابتدایی (خاک)

قیمت : 2,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح درس براساس الگوی E5 (تکالیف کلاسی)

دانلود طرح درس براساس الگوی E5 (تکالیف کلاسی)

قیمت : 3,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی