فایل های دسته بندی پایه یازدهم - صفحه 1

آموزش درس در پی غذای سالم کتاب شیمی یازدهم متوسطه به صورت فایل انیمیشن

دانلود آموزش درس در پی غذای سالم کتاب شیمی یازدهم متوسطه به صورت فایل انیمیشن

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

آموزش درس آلکان ها (بخش دوم) کتاب شیمی یازدهم متوسطه به صورت فایل انیمیشن

دانلود آموزش درس آلکان ها (بخش دوم) کتاب شیمی یازدهم متوسطه به صورت فایل انیمیشن

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

آموزش درس آلکان ها (بخش اول) کتاب شیمی یازدهم متوسطه به صورت فایل انیمیشن

دانلود آموزش درس آلکان ها (بخش اول) کتاب شیمی یازدهم متوسطه به صورت فایل انیمیشن

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

آموزش درس آلکن ها و آلکیل کتاب شیمی یازدهم متوسطه به صورت فایل انیمیشن

دانلود آموزش درس آلکن ها و آلکیل کتاب شیمی یازدهم متوسطه به صورت فایل انیمیشن

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

آموزش درس آلوتروپ های کربن شیمی یازدهم متوسطه به صورت فایل انیمیشن

دانلود آموزش درس آلوتروپ های کربن شیمی یازدهم متوسطه به صورت فایل انیمیشن

قیمت : 7,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

آموزش درس تغییر انرژی کتاب شیمی یازدهم متوسطه به صورت فایل انیمیشن

دانلود آموزش درس تغییر انرژی کتاب شیمی یازدهم متوسطه به صورت فایل انیمیشن

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

آموزش درس عنصر ها کتاب شیمی یازدهم متوسطه به صورت فایل انیمیشن

دانلود آموزش درس عنصر ها کتاب شیمی یازدهم متوسطه به صورت فایل انیمیشن

قیمت : 9,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

آموزش درس بنزین کتاب شیمی یازدهم متوسطه به صورت فایل انیمیشن

دانلود آموزش درس بنزین کتاب شیمی یازدهم متوسطه به صورت فایل انیمیشن

قیمت : 14,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

آموزش درس پیوندهای دو و سه گانه کتاب شیمی یازدهم متوسطه به صورت فایل انیمیشن

دانلود آموزش درس پیوندهای دو و سه گانه کتاب شیمی یازدهم متوسطه به صورت فایل انیمیشن

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی